Σκοπός:

Γνώσεις σχετικές με τον κοινωνικό ρόλο της εργασίας, τον προγραμματισμό, τη στελέχωση, την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιολόγηση απόδοσης και τις σύγχρονες τάσεις στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αναμενόμενα αποτελέσματα:Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση: Να κατανοήσει τη σημασία και το ρόλο της εργασίας στην οργάνωση μιας επιχείρησης και κοινωνίας. Να γνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, τις στρατηγικές μορφές αναδιάρθρωσης και εκπαίδευσης προσωπικού, καθώς και τις διαδικασίες και μεθόδους επιλογής του. Επίσης να είναι ενημερωμένος για τα μοντέλα Διοίκησης Ανθρώπινου Κεφαλαίου σε έναν πολυπολιτισμικό χώρο και κόσμο