Αφορά το θεωρητικό πλαίσιο του ελευθέρου σχεδίου και το πώς αυτό εφαρμόστηκε μέσα από τα διάφορα ρεύματα-κινήματα της τέχνης σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.  Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να μελετήσουν και να κατανοήσουν το περιβάλλον δημιουργίας των βασικών αρχών του ελευθέρου σχεδίου.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των βασικών αρχών και της τεχνικής του Ελεύθερου Σχεδίου (αναλογίες, άξονες, κλίσεις - αποκλίσεις, προεκτάσεις, παράλληλες, οριζόντιες - κάθετες, άξονες και χαράξεις, τόνος και τονική κλίμακα, φωτοσκίαση - προοπτική κτλ).