Οδοντοκινήσεις, ιμαντοκινήσεις, αλυσοκινήσεις: Σχέσεις κινηματικής και μηχανικής, περιγραφή των εξαρτημάτων, υπολογισμοί μελέτης και ελέγχου.