Μείγματα αερίων: ποσοστά μάζας, γραμμομορίων, όγκου. Ιδανικά αέρια μείγματα: υπολογισμός εσωτερικής ενέργειας, ενθαλπίας, εντροπίας, εντροπίας μείξεως. Μείγματα αερίων και ατμών, υγρός αέρας: απόλυτη και σχετική υγρασία, ειδική ενθαλπία, εφαρμογές στον κλιματισμό: διάγραμμα  h-x του Mollier

Καύση: εξισώσεις καύσης, υπολογισμός απαιτούμενου αέρα, της σύστασης, της ποσότητας και του όγκου των καυσαερίων, καθώς και της θερμοκρασίας καύσεως, στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων. Υπολογισμός λόγου αέρα με βάση τη σύσταση των καυσαερίων. Υπολογισμός βαθμού απόδοσης εστίας καύσης. 

Ροές: εξίσωση συνέχειας, θεώρημα ορμής, εξάρτηση ταχύτητας ροής από την πίεση και την διατομή του αγωγού, ακροφύσια και διαχυτήρες,  εφαρμογές σε προωθητικά συστήματα.