Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στη Στατιστική Ανάλυση.

Στα Οικονοµικά και τη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων οι στατιστικές µέθοδοι είναι σηµαντικά εργαλεία για την ανάλυση πληροφοριών, την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, την εφαρµοσµένη έρευνα και την άσκηση οικονοµικής πολιτικής. Ειδικότερα, το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στους ελέγχους υποθέσεων, σύγκριση παραμέτρων σε δύο πληθυσμούς, παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p-τιμή), καθορισμό μεγέθους δείγματος, ανάλυση διακύμανσης, μη παραμετρικές διαδικασίες, απλή γραμμική παλινδρόμηση – συσχέτιση.