• Χρήση αριθμητικών μεθόδων πεπερασμένων διαφορών και πεπερασμένων στοιχείων σε συνδυασμένα προβλήματα μετάδοσης θερμότητας για μόνιμη και μη-μόνιμη αγωγή.
  • Αναλυτικές και ημι-αναλυτικές επιλύσεις προβλημάτων σε ειδικευμένες περιπτώσεις μετάδοσης θερμότητας.
  • Εξαγωγή εξειδικευμένων συσχετίσεων μετάδοσης θερμότητας με συναγωγή σε ειδικές διατάξεις εναλλαγής θερμότητας.
  • Μετάδοση θερμότητας σε υγρά μέταλλα και δευτερευόντα εργαζόμενα μέσα σε ενεργειακά συστήματα αυξημένων απαιτήσεων λειτουργίας.
  • Ανάλυση καινοτόμων διατάξεων και στοιχείων βελτιστοποίησης μετάδοσης θερμότητας.
  •  Θερμορευστομηχανική αναλύση συστημάτων μετάδοσης θερμότητας, αξιολόγηση της απόδοσης τους και βελτιστοποίηση τους σε σύγχρονες βιομηχανικές εφαρμογές Μηχανολόγου Μηχανικού και συνδυασμένα προβλήματα.
  • Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για τον υπολογισμό της μετάδοσης θερμότητας σε ειδικές εφαρμογές Μηχανολόγου Μηχανικού