Γενικά περί υποσταθμών. Εξοπλισμός Ζεύξης και Προστασίας του Δικτύου ΜΤ: Αναχώρηση γραμμών ΜΤ, Διακλάδωση σε καταναλωτή ΜΤ. Χαρακτηριστικές χρόνου-ρεύματος των μέσων προστασίας: Αναχωρήσεις εναέριων δικτύων, Αναχωρήσεις καλωδίων, διακόπτες απομόνωσης, ασφάλειες, διακόπτες ισχύος σε καταναλωτές. Τυποποιημένες παροχές ΜΤ: Παροχή Α1, Α2, Β1, Β2. Γειώσεις σε υποσταθμούς καταναλωτών ΜΤ. Προστασία των ΥΣ ΜΤ κατά των υπερτάσεων. Ο Μετασχηματιστής (Μ/Σ) Ισχύος: Εκλογή των Μ/Σ, Παραλληλισμός Μ/Σ, Ισχύς-Θερμοκρασία-Υπερφόρτιση Μ/Σ, απώλειες χαλκού και σιδήρου, τάση βραχυκύκλωσης, πτώση τάσης, προστασία Μ/Σ, εγκατάσταση και ψύξη Μ/Σ. Υλικά και Διατάξεις υποσταθμών ΜΤ: ασφάλειες ΜΤ, διακόπτες ΜΤ, Μ/Σ μέτρησης (τάσης, έντασης), απαγωγείς τάσεων (αλεξικέραυνα), διατάξεις κυψελών ΜΤ. Υπολογισμός των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων σε ζυγούς υποσταθμών τριφασικού συστήματος. Διατάξεις υποσταθμών Υψηλής Τάσης: Υπαίθριοι σταθμοί ΥΤ, Σταθμοί υψηλής τάσης με μεταλλικό περίβλημα. Επίσκεψη σε υποσταθμό ΥΤ ή ΜΤ.