·         Στοιχεία θερμομόνωσης κτιρίων, Υπολογισμός και έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας δομικών στοιχείων, Θερμομονωτικά υλικά και κατασκευαστικές εφαρμογές τους,  Υπολογισμός απωλειών θερμότητας και τρόποι μείωσης αυτών, Θερμογέφυρες και υπολογισμός τους, Εξοπλισμός και συσκευές συστημάτων θέρμανσης, Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων. 

·         Περιγραφή, μελέτη και υπολογισμοί των βασικών συστημάτων θέρμανσης. Αναφορά στα σύγχρονα εξελιγμένα συστήματα των παραπάνω εγκαταστάσεων με παραδείγματα εφαρμογής τους.

·         Εφαρμογές θερμομόνωσης - θέρμανσης και εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών.

·         Βασικός ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών, Κλιματισμός κτηρίων, στοιχεία ποιότητας αέρα, θερμική άνεση και ευεξία, εισαγωγή στα συστήματα κλιματισμού,  Ψυχρομετρία (καταστάσεις και μεταβολές αέρα), Υπολογισμός Ψυκτικών Φορτίων, Δίκτυα Αεραγωγών, εκλογή ανεμιστήρων, Περιγραφή, μελέτη και υπολογισμοί των βασικών συστημάτων κλιματισμού (Κεντρικές μονάδες, ημικεντρικές μονάδες, split συστήματα, ψύξη με Fan Coils), Αναφορά στα σύγχρονα συστήματα των εγκαταστάσεων κλιματισμού.

·         Λύση αριθμητικών προβλημάτων ενός μέρους ή συνόλου μικρών πραγματικών εγκαταστάσεων.

·        Εφαρμοσμένα παραδείγματα Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού σε βιομηχανικές εφαρμογές και κτήρια.