Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης αποτελούν αναπόσπαστο  κομμάτι της ελληνικής νομοθεσίας. Οι εισηγμένες, στο ελληνικό χρηματιστήριο (Χ.Α.Α.) επιχειρήσεις, έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα). Σκοπός του μαθήματος είναι να  εξειδικεύσει τους φοιτητές στις αρχές, κανόνες, μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθούνται για την  αποτύπωση και παρουσίαση των οικονομικών γεγονότων μίας επιχειρηματικής μονάδας με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα).