Το μάθημα υλοποιείται μέσα από διαλέξεις, ενεργητική συμμετοχή στην επίλυση προβλημάτων της πράξης καθώς και με συμμετοχή σε εργαστήρια.

Τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι:

Γενικά για τις ΑΠΕ,  δυνατότητες και όρια χρήσης των ΑΠΕ, κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με ΑΠΕ, προβλήματα και τρέχουσες προσπάθειες για την αξιοποίησή τους,  Θεμελιώδη της αιολικής ενέργειας,  χαρακτηριστικά του ανέμου,  οριακό στρώμα,  η ενέργεια του ανέμου,  ανεμολογικές μετρήσεις,  όριο Betz,  τύποι ανεμογενητριών –Α/Γ-,   βαθμός απόδοσης Α/Γ,  κύρια τμήματα Α/Γ,  αιολικά πάρκα,  ανάλυση δυνάμεων στα πτερύγια Α/Γ –αεροτομές-,  υπολογισμός ετήσιας παραγόμενης ενέργειας, οικονομική συνιστώσα της αιολικής ενέργειας,  θεμελιώδη της ηλιακής ενέργειας,  ηλιακή ακτινοβολία,  ηλιακή σταθερά,  χαρακτηριστικά της ηλιακής ακτινοβολίας έξω και μεσα στη γήινη ατμόσφαιρα,  θέση και κίνηση του ήλιου σε σχέση με παρατηρητή στην επιφάνεια της γής,  άμεση και διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία,  τρόποι και όργανα μέτρησης,  υπολογισμός της ηλιακής ακτινοβολίας,  επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες,  αρχές λειτουργίας,  ισοζύγια ενέργειας,  χαρακτηριστικές απόδοσης,  επιλεκτικές επιφάνειες,  συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες,  βαθμοί απόδοσης,  φωτοβολταικά στοιχεία –Φ/Β-  χαρακτηριστικές απόδοσης Φ/Β, τρόποι συνδεσμολογίας Φ/Β,  βαθμοί απόδοσης,  υδροηλεκτρικά,  τύποι υδροηλεκτικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας,  βιομάζα,  καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση, βιοκαύσιμα,  οικονομικά στοιχεία επενδύσεων ΑΠΕ.

Στο εργαστήριο υλοποιούνται τα παρακάτω πειράματα σε εργαστηρικές διατάξεις : 

Μέτρηση περιεχόμενης ενέργειας ρεύματος αέρα,  στοιχεία λειτουργίας μικρής εργαστηριακής Α/Γ και υπολογισμός του βαθμού απόδοσης, επίπτωση της γωνίας προσβολής των πτερυγίων στα χαρακτηριστικά της Α/Γ,  μέτρηση χαρακτηριστικών λειτουργίας Φ/Β στο εργαστήριο και στο ύπαιθρο,  μέτρηση της επίπτωσης σύνδεσης των Φ/Β,  ισοζύγιο ενέργειας σε ηλιακούς συλλέκτες,  επίσκεψη σε εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.