Το μάθημα ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ χαρακτηρίζεται ως σύνθεση, δηλαδή μάθημα στο οποίο η θεωρία και ο σχεδιασμός αντιμετωπίζονται και λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο.

Στόχος: του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της γνωστικής περιοχής της μελέτης, τεκμηρίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης νεώτερων αρχιτεκτονικών μνημείων σε συνδυασμό με το αντικείμενο του σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, με σκοπό την υποστήριξη, καλλιέργεια και ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να επεμβαίνουν και να διαμορφώνουν εσωτερικούς χώρους σε παραδοσιακά -διατηρητέα κτίρια, μέσα από την κριτική θεώρηση, ερμηνεία της ιστορικής τους συ νέχειας.

Αυτό επιτυγχάνεται διαμέσου της θεωρητικής ανάλυσης της σχέσης της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς κάθε ιστορικής περιόδου με το σύγχρονο περιβάλλον, της ανάλυσης του νομοθετικού πλαισίου και των τρόπων προστασίας, συντήρησης και επανάχρησης των αρχιτεκτονικών μνημείων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επίσης με την απόκτηση γνώσεων που αφορούν στο χαρακτηρισμό μνημείων σε σχέση με συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους, σε τρόπους και μεθόδους συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και σε δομικά υλικά και τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την Ελληνική λαϊκή αρχιτεκτονική, τη συσχέτιση της με τον τόπο, το κλίμα, τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, τις αρχές και τις μορφολογικές επιλογές που έθεσαν τις βάσεις για την αειφορική ανάπτυξη.

Περιγραφή: Επιδιώκεται η εμβάθυνση διαμέσου της ανάπτυξης θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου (με εργαστηριακές ασκήσεις) για τη μελέτη εσωτερικών χώρων σε παραδοσιακά- διατηρητέα κελύφη, με έμφαση στη μορφολογία, τη δομή, τον κτιριακό τύπο, την εσωτερική διάρθρωση και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί .

Αναλύεται η σχέση της αρχιτεκτονικής και της παράδοσης, το αντικείμενο προστασίας και χαρακτηρισμού των αρχιτεκτονικών μνημείων, καθώς και οι τρόποι αποκατάστασης με εισαγωγή νέων χρήσεων. Επίσης οι θεμελιώδεις όροι και έννοιες, οι χάρτες, οι διακηρύξεις και οι διεθνείς οργανισμοί που διέπουν την

αποκατάσταση και συντήρηση των αρχιτεκτονικών μνημείων με παρουσίαση πραγματοποιημένων έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Εξοικείωση των φοιτητών στο σχεδιασμό εσωτερικών χώρων παραδοσιακών κτιρίων και εισαγωγή τους στο συνολικό προβληματισμό της θεωρίας και της πρακτικής επανάχρησης ιστορικών κτιρίων