Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι:

  • Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές πρακτικές αποτίμησης των επιχειρήσεων, στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
  • Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του μαθήματος κατηγοριοποιείται σε τρεις ενότητες. 
  1. Η πρώτη ενότητα αφορά την αξιολόγηση των επιχειρήσεων μέσω της αποτίμησης των διαπραγματεύσιμων χρεογράφων, (C.A.P.M) και (Arbitrage Pricing Theory). 
  2. Η Δεύτερη ενότητα αναφέρεται εκτενώς στη μέθοδο προεξόφλησης μερισματικών ροών και συγκεκριμένα στο υπόδειγμα του Gordon. 
  3. Τέλος, στην τρίτη ενότητα γίνεται αναφορά στον κλασικό τρόπο αποτίμησης και αξιολόγησης των επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας και αναλύοντας μια σειρά χρηματοοικονομικών δεικτών (Ταμειακές Ροές).