Αρχιτεκτονική των παραδοσιακών κτιρίων. Αρχιτεκτονική κληρονομιά. Χαρακτηριστικά της ηπειρωτικής και της νησιωτικής ανώνυμης ή επόμενης αρχιτεκτονικής. 
Τοπικά μορφολογικά στοιχεία. Λειτουργική διάρθρωση, μορφολογία, υλικά και τρόποι δομής των παραδοσιακών κτιρίων. Ανακαίνιση & αποκατάσταση κτιρίων 
(συνοπτικά). Εφαρμογές επανάχρησης διατηρητέων παραδοσιακών κτιρίων και νέες χρήσεις των χώρων τους με βάση τις σημερινές ανάγκες. Μορφολογική διαμόρφωση
των εσωτερικών χώρων. Συνολικός σχεδιασμός εσωτερικής αρχιτεκτονικής, επίπλωσης, και διακοσμητικών στοιχείων & αντικειμένων σε μία ενιαία μορφολογική 
ενότητα. Σχεδιασμός νέων σύγχρονων κτιρίων με στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 
Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1988