Μάθημα που αναπτύσσεται παράλληλα σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο και αφορά σε όρους, αρχές, τεχνικές, διαδικασίες και μεθόδους της ψηφιακής σχεδίασης που υποστηρίζουν ψηφιακά την αρχιτεκτονική σχεδιαστική μεθοδολογία και τις αντίστοιχες χωρικές προβολές. Το μάθημα αφορά συμπληρωματικά σε: ψηφιακή μοντελοποίηση και τεχνικών προσομοίωσης δισδιάστατων αρχιτεκτονικών μοντέλων, βασικούς ψηφιακούς μετασχηματισμούς, κανόνες ψηφιακής σχεδίασης, γεωμετρικούς συσχετισμούς, καθορισμό περιορισμών και αλληλοεξαρτήσεων μοντελοποίησης, σχέση, σύνδεση και συνεργασία συστημάτων σχεδίασης, συνέργεια με ψηφιακά πολυμεσικά συστήματα προσομοίωσης με χρήση και ενσωμάτωση πολυμεσικών αντικειμένων και τέλος προετοιμασία προγραμματιστικής, αυτοματοποιημένης και παραμετρικής σχεδίασης.    

Πέραν της εμπέδωσης των τεχνικών γνώσεων που προφανώς απαιτούνται για τη δημιουργία σχεδίων και μοντέλων σε 2 διαστάσεις, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι φοιτητές να ελέγχουν τη σχέση του σχεδιαστικού εργαλείου με τον σχεδιαζόμενο χώρο, ιδιαίτερα το ζήτημα της κλίμακας, ήτοι των απόλυτων και συγκριτικών μεγεθών του χώρου, αλλά και του κινδύνου υπερβολικής εξάρτησης του σχεδιαζόμενου χώρου από τις ευκολίες του σχεδιαστικού εργαλείου μέσω κριτικής προσέγγισης και ενσωματωμένης εφαρμογής των ψηφιακών τεχνικών στην αρχιτεκτονική σχεδιαστική μεθοδολογία.