Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη, φορτίο, δυναμικό, ρεύμα, ισχύς. Συμπεριφορά των παθητικών και ενεργητικών ηλεκτρικών στοιχείων. Γενικές μέθοδοι ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων, κανόνες του Kirchhoff. Βασικά ηλεκτρικά κυκλώματα με σύνδεση στοιχείων σε σειρά ή παράλληλα, διαιρέτης τάσεως και διαιρέτης ρεύματος. Μέθοδος των βρόχων, μέθοδος των κόμβων, θεωρήματα επαλληλίας, Thevenin και Norton. Εναλλασσόμενα ρεύματα. Παράσταση ημιτονοειδών μεγεθών με διανύσματα και μιγαδικούς αριθμούς. Ισχύς εναλλασσομένου ρεύματος σ’ ένα δίπολο με ωμική, επαγωγική ή χωρητική αντίσταση. Κυκλώματα συντονισμού και αντιστάθμισης ισχύος. Τριφασικά συστήματα, τριφασική ισχύς. Ημιαγωγοί, εκπομπή από καθόδους, ανορθωτές, τρανζίστορς, θυρίστορς, λυχνίες.