Γνωριμία με το περιβάλλον του Matlab, Περιγραφή του περιβάλλοντος, Βασικές μαθηματικές πράξεις, Μεταβλητές Λειτουργίες του παράθυρου εντολών (Command Window), Μορφοποίηση αριθμών (format), επιλογές Βοήθειας, Δημιουργία απλών και ειδικών τύπων πινάκων, Πράξεις με πίνακες (Πρόσθεση-ΑφαίρεσηΠολλαπλασιασμός-Διαίρεση πινάκων και στοιχείων, Διαγραφή στηλών και γραμμών). Δημιουργία ειδικών τύπων πινάκων, πράξεις με πίνακες (ΠρόσθεσηΑφαίρεση- Πολλαπλασιασμός- διαίρεση πινάκων και στοιχείων, Διαγραφή στηλών και γραμμών). Ειδικές λειτουργίες: Ανάστροφος και Αντίστροφος πίνακας, Ύψωση πίνακα σε δύναμη. Ακολουθίες Δημιουργία: Μοναδιαίου πίνακα τάξης n, πίνακα τάξης n που αποτελείται μόνο από μηδενικά και μόνο από μονάδες, μαγικού πίνακα τάξης n. Ορίζουσες Γωνίες Euler. Γραφικές παραστάσεις απλών συναρτήσεων.