- Οργάνωση της ασφάλειας εργασίας. - Επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. - Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. - Πυρασφάλεια. Ασφάλεια διακινήσεων και αποθηκεύσεων. - Ειδικά θέματα διαφόρων μηχανών και εγκαταστάσεων. - Αντιμετώπιση ατυχημάτων. - Νόμοι, στατιστικές και οργανισμοί σχετικοί με την ασφάλεια εργασίας και τα ατυχήματα. - Έννοια του περιβάλλοντος και της προστασίας του. - Οικολογική - κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση από τη ρύπανση και ιδιωτικοοικονομικό κόστος απορρύπανσης. - Προσδιορισμός ανεκτού επιπέδου ρύπανσης. Κανονισμοί και νομοθεσία. - Αερολύματα και λοιποί αέριοι βιομηχανικοί ρυπαντές. - Μηχανικός εξοπλισμός απορρύπανσης. - Υγρά απόβλητα. - Γενικά περί βιολογικής επεξεργασίας (BOD, COD, βιοχημικοί αντιδραστήρες). - Πρωτογενής καθαρισμός, δευτερογενής καθαρισμός. - Τριτογενής καθαρισμός