Περιγραφή -Σύντομο περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στις Βασικές έννοιες του μάνατζμεντ, Εισαγωγή στους οργανισμούς και επιχειρήσεις, Ο ρόλος των μάνατζερ,  Το επιχειρηματικό περιβάλλον, Η λειτουργία του Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, Η οργανωσιακή λειτουργία, Στελέχωση και  Μάνατζμεντ προσωπικού, Έλεγχος ως διαδικασία του Μάνατζμεντ                                                          

Μαθησιακοί Στόχοι:

  • Να υποβοηθήσει την κατανόηση από τους σπουδαστές του θεωρητικού μέρους του μαθήματος.
  • Να δώσει στους σπουδαστές την διάσταση της εφαρμογής των επιστημονικών αρχών διοίκησης σε αντιδιαστολή   με την εμπειρική διοίκηση
  • Να κατανοήσει  ο σπουδαστής τόσο τα προβλήματα που ανακύπτουν στην εφαρμογή της επιστήμης της διοίκησης μέσα στους οργανισμούς, όσο και την ανάγκη προσαρμογής της στα νέα κάθε φορά δεδομένα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
  • Να αντιληφθεί το ρόλο του ως διοικητικού στελέχους στην αυριανή επαγγελματική του σταδιοδρομία.