Πρόγραμμα Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Γενική επιδίωξη του μαθήματος είναι να συμβάλλει στην κατανόηση της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας της επιχειρηματικότητας και να παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών.  Ειδικότερα με τις διαλέξεις και τις ασκήσεις πράξεις, στόχος είναι να γνωρίσουν επαρκώς τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.