Η διοικητική λογιστική ασχολείται με την παροχή οικονομικών πληροφοριών στα στελέχη μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Με βάση αυτές τις πληροφορίες τα στελέχη της επιχείρησης  είναι σε θέση να υπολογίσουν την αποδοτικότητα, την κερδοφορία καθώς και άλλα μεγέθη που την  ενδιαφέρουν.  Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι φοιτητές  να είναι σε θέση να κατανοούν τις διαφορετικές μεθοδολογίες κοστολόγησης. Να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες εξόδων και εσόδων. Να αξιολογούν την  κατανομή κόστους και να την αναδιαρθρώνουν. Να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις Κόστους-Όγκου Πωλήσεων-Κερδών καθώς και τη χρησιμότητα του νεκρού σημείου κύκλου εργασιών. Επίσης να μπορούν εύκολα να δημιουργούν προϋπολογισμούς.