Το μάθημα έχει σκοπό:

  • Να μεταφέρει στους φοιτητές την έννοια και τη σκοπιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Να τους προσφέρει τη δυνατότητα αντιπαράθεσης των επιχειρηματικών κινδύνων με την προσδοκία οικονομικής ευημερίας.
  • Να τους καταστήσει ικανούς διάκρισης της επιχειρηματικότητας από την αυτο-απασχόληση.
  • Να τους υποκινήσει να διερευνούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, είτε για λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό των ενδεχόμενων εργοδοτών τους.
  • Να τους επιδείξει τα διάφορα μοντέλα επιχειρηματικού σχεδιασμού, ώστε να καταστούν ικανοί για την απόκτηση των δεξιοτήτων εφαρμογής.
  • Να τους καταστήσει ικανούς να κατανοούν τη διάκριση μεταξύ κέρδους και χρηματοροών και να προβαίνουν στους σχετικούς υπολογισμούς.