Το μάθημα έχει αποστολή να φέρει τους φοιτητές πλησιέστερα στον τρόπο σκέψης των επενδυτών - επιχειρηματιών, έτσι ώστε:

  1. Να κατανοούν την έννοια της Στρατηγικής.
  2. Να διαφοροποιούν τη Στρατηγική από τον Επιχειρηματικό - Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και άλλες μορφές Σχεδιασμού και Προγραμματισμού.
  3. Να μπορούν να αποτιμούν και να αξιολογούν τη Στρατηγική θέση μιας επιχείρησης / οργανισμού.
  4. Να γνωρίσουν τα μοντέλα λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων και να τα συνδέουν με τα μοντέλα της διαδικασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού.
  5. Να είναι σε θέση να προτείνουν ένα Στρατηγικό Σχέδιο σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς μικρού και μεσαίου μεγέθους, που είναι η πλειοψηφία στην Ελληνική Οικονομία.