Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικότερων ποσοτικών μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας, που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων διοικητικής πρακτικής. Πυρήνας των μεθόδων αυτών είναι η μέθοδος Simplex, για την επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού. Παρουσιάζονται επίσης και τεχνικές επίλυσης που αναφέρονται σε ειδικές κατηγορίες γραμμικών προβλημάτων, όπως το πρόβλημα της μεταφοράς και το πρόβλημα της εκχώρησης. Σκοπός των εργαστηριακών μαθημάτων είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων επιχειρησιακής έρευνας με λογιστικά φύλλα (spreadsheets), να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα επίλυσης των προβλημάτων αυτών, να αναλύσει την ευαισθησία των αποτελεσμάτων σε σχέση με αρχικές υποθέσεις και παραδοχές και να καταδείξει τη δυνατότητα χρήσης των λογιστικών φύλλων στη λήψη διοικητικών αποφάσεων στη πράξη.