Το μάθημα έχει σκοπό να γνωστοποιήσει στους φοιτητές:

  • Την ιστορία της προσπάθειας για μια Οικονομική Ολοκλήρωση της Ευρώπης - μαζί με τις δυσκολίες που προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό παρελθόν.
  • Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Οικονομίας - μαζί με τις ελευθερίες των επιμέρους κυβερνήσεων.
  • Τη δομή των Οργάνων λήψης αποφάσεων.
  • Τις καταστατικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών που προσχωρούν σ' αυτή.
  • Τη δομή των Ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με την Οικονομική ολοκλήρωση.
Παράλληλα, στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης σχετικά με το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό περιβάλλον, ιδίως όπως αυτό εκφράζεται από τις Ευρωπαϊκές εκλογές, διαχρονικά.