Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να  αναπτύσσουν Διαγράμματα Οντοτήτων-Συσχετίσεων βασιζόμενοι σε περιγραφές ή/και επιχειρησιακά έγγραφα
  • Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των σχεδιαστικών αποφάσεων που υποκρύπτονται σε ένα Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων
  • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές των σχεσιακών βάσεων δεδομένων
  • Να μετατρέπουν Μοντέλα Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε καλά σχεδιασμένες σχεσιακές βάσεις δεδομένων
  • Να υλοποιούν τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων που έχουν σχεδιάσει σε ένα ΣΔΒΔ με χρήση της γλώσσας sql

 Με την συμπλήρωση των εργαστηριακών αυτών ασκήσεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ένα ΣΔΒΔ έτσι ώστε:

  • Να δημιουργούν μία σχεσιακή βάση δεδομένων
  • Να ανακτούν δεδομένα από τη βάση δεδομένων με χρήση ερωτημάτων αναζήτησης
  • Να τροποποιούν και να διαγράφουν δεδομένα της βάσης δεδομένων με χρήση ερωτημάτων ενημέρωσης και διαγραφής
  • Να παρουσιάζουν δεδομένα από τη βάση δεδομένων με χρήση γραφικής διεπαφής (φόρμες) και σε μορφή αναφορών