Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπεδώσουν οι φοιτητές τις έννοιες και τα εργαλεία του μάρκετινγκ. Αναλύονται θέματα όπως είναι η έρευνα μάρκετινγκ,ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ, στρατηγική μάρκετινγκ, συμπεριφορά καταναλωτή/πολίτη.