Το μάθημα, διακρίνεται στο τμήμα γνώσεων για τις τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών δικτύων ύδρευσης και στο βασικό θεωρητικό τμήμα γνώσεων που παρέχεται για τους κλειστούς υπό πίεση αγωγούς (θεώρημα Bernoulli, υπολογισμός απωλειών ενέργειας κλπ), προκειμένου να τύχουν εφαρμογής στα δίκτυα ύδρευσης, παρέχοντας γνώσεις για τα επί μέρους έργα που συγκροτούν το εξωτερικό υδραγωγείο και αντίστοιχα το δίκτυο διανομής, εφοδιάζοντας παράλληλα  με γνώσεις για τους κατάλληλους υδραυλικούς υπολογισμούς και για τις χωροθετήσεις των απαραίτητων έργων αποθήκευσης νερού και των χαράξεων των δικτύων.