Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση στρατηγικών ανάπτυξης του διεθνούς λιανικού εμπορίου και η μελέτη συνιστωσών του marketing επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο με έμφαση σε αυτές που επιχειρούν στον κλάδο της ένδυσης.  Ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου merchandising και η θεωρητική θεμελίωση του marketing του λιανικού εμπορίου με αναφορές στην προώθηση των προϊόντων, στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων λιανικής ενός ορισμένου κλάδου και στις τεχνικές πωλήσεων συνθέτουν ένα ευρύ πλαίσιο αναφορικά με το περιεχόμενο του μαθήματος. 

Η διαμόρφωση των αγορών σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο στο λιανικό εμπόριο προσδιορίζεται από δυνάμεις του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε έναν ορισμένο κλάδο και αυτές οι δυνάμεις επιχειρείται να αναλυθούν μέσα από αναφορές στη βιβλιογραφία του marketing αλλά και άλλες που περιγράφουν επίκαιρα και εξειδικευμένα θέματα του λιανικού εμπορίου.