Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη και ανάλυση θεμελιωδών εννοιών της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Management - Strategic Management) και άλλων επιμέρους που αναφέρονται στα σχέδια δράσης που εκπονεί μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ένδυσης για να πετύχει τους στόχους της αλλά και στις αποφάσεις που αυτή λαμβάνει μέσα από ένα ευρύ σύνολο επιχειρηματικών ενεργειών, επιλογών και συνθηκών του περιβάλλοντός της. 

Στο μάθημα αναλύονται επίσης βασικές στρατηγικές των επιχειρήσεων που αναφέρονται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία (στρατηγικές διεθνοποίησης, outsourcing, benchmarking) και ενισχύουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων ένδυσης.