Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τις θεμελιώδεις έννοιες και τις βασικές μεθοδολογίες, τεχνικές και αλγορίθμους της Επιχειρησιακής Έρευνας, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και μέσα από τις εφαρμογές τους. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, από πλευράς των φοιτητών, των βασικών εργαλείων του μαθηματικού προγραμματισμού και η εφαρμογή τους στο πλαίσιο της επίλυσης ποσοτικών επιχειρησιακών προβλημάτων και της λήψης αποφάσεων στις περιοχές της διοίκησης λειτουργιών εφοδιασμού και της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας.