Το μάθημα εστιάζει στην παρουσίαση και την ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της διαχείρισης πράσινων εφοδιαστικών αλυσίδων. Στο πλαίσιο του μαθήματος προσεγγίζονται διάφορα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τη διαχείριση διαδικασιών logistics. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται αντικείμενα όπως η περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλείται από τις διαδικασίες logistics, οι τρόποι και τα εργαλεία της ποσοτικοποίησης της εν λόγω επιβάρυνσης και της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η περιβαλλοντική διαχείριση των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων, η ενσωμάτωση πράσινων πρακτικών ως μέρος μιας συνολικής εταιρικής στρατηγικής, καθώς επίσης και η εταιρική κοινωνική ευθύνη.