Το μάθημα προσεγγίζει τις βασικές αρχές της διαχείρισης των αποθεμάτων και στην κατανόηση των διαθέσιμων ποσοτικών τεχνικών για τη βελτιστοποίηση των διοικητικών αποφάσεων σχετικά με την οργάνωση και αναπλήρωση των αποθεμάτων έτσι ώστε να διασφαλίζεται το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την κατά το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση των διαθέσιμων πόρων της επιχείρησης ή γενικότερα της συνολικής αλυσίδας εφοδιασμού. Επιπροσθέτως, η διδασκαλία του μαθήματος αποβλέπει στην πλήρη κατανόηση των σπουδαστών με τα βασικά συστήματα αποθήκευσης και την εξοικείωσή τους με τα συστήματα διαχείρισης αποθηκών.