Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τα βασικά δομικά στοιχεία, καθώς και τις κύριες λειτουργίες και διαδικασίες σε δίκτυα αλυσίδων εφοδιασμού. Παράλληλα, παρουσιάζονται δείκτες μετρήσεων της απόδοσης της λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων και αναλύονται οι τύποι των βασικών αποφάσεων σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Οι φοιτητές εμβαθύνουν σε θέματα σχετικά με την ανάλυση των αναγκών των επιχειρήσεων και τη σχεδίαση μιας πολιτικής διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο την κατανόηση των κύριων εννοιών και του περιβάλλοντος ενός συστήματος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.