Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τη δομή, την οργάνωση, τη λειτουργία, τις υποδομές, τα οικονομικά χαρακτηριστικά, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη σχέση των μεταφορών με τις νέες τεχνολογίες, στο πλαίσιο των σύγχρονων ολοκληρωμένων συστημάτων logistics και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών στη διαχείριση και διοίκηση των μεταφορών στα σύγχρονα εφοδιαστικά δίκτυα, με έμφαση στην ανάλυση των συστημάτων και στη λήψη αποφάσεων.