Το μάθημα αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τη διαδικασία εκπόνησης μιας επιστημονικής εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται θέματα σχετικά με τον καθορισμό του ερευνητικού προβλήματος, τη διατύπωση σκοπού, στόχου, ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων και την αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφικών πηγών. Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενότητες του ερευνητικού σχεδιασμού, εργαλείων συλλογής δεδομένων, στατιστικής ανάλυσης δεδομένων έρευνας και χρήσης στατιστικών πακέτων, ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων και τέλος, πραγματοποιούνται ασκήσεις στη συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής εργασίας.