Το μάθημα μελετά και αναλύσει το σύγχρονο μοντέλο της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας-ΔΟΠ ως το συνδυασμό των προσπαθειών της ικανοποίησης του πελάτη, της συμμετοχής όλων των εργαζομένων, την συνεισφοράς των προμηθευτών στο θέμα ποιότητας, και τη δημιουργία προϋποθέσεων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωσή της. Επίσης, αναπτύσσονται διάφορα συστήματα ποιότητας (π.χ. ISO 9001:2015, ISO 22000:2018), καθώς και τα εργαλεία ποιότητας, μελετώντας την αλληλεπίδραση αυτών στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.