Το μάθημα Υδραυλική ΙΙ: Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων. Βιολογικοί Καθαρισμοί. εντάσσεται στα μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής (Μάθημα Ειδικότητας) Σκοπός της ύλης του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε γνώσεις που αποκτήθηκαν στο μάθημα Υδραυλική Ι και στη συνέχεια στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στον αντικείμενο της επεξεργασίας και διάθεσης υγρών απόβλητων. Οι φοιτητές θα ασχοληθούν με θέματα ρύπανσης και μόλυνσης υδάτων και περιβάλλοντος από υγρά απόβλητα. Θα λάβουν γνώσεις για τις φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες στα απόβλητα για τις βασικές παραμέτρους ανάπτυξης μικροοργανισμών για την επεξεργασία λυμάτων για φυσικά και βιοχημικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στην επεξεργασία λυμάτων. Με τις ανωτέρω γνώσεις η εκπαιδευτική διαδικασία θα οδηγήσει στον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Στόχοι της ύλης του μαθήματος είναι η απόκτηση ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο/η απόφοιτος/η, για αυτοδύναμη, αλλά και ομαδική εργασία σε διεπιστημονικό επίπεδο, προκειμένου να διαστασιολογεί εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, να πραγματοποιεί τους υγειινολογικούς υπολογισμούς να επιλεγεί τις σωστές τεχνικές και διεργασίες, βάσει των χαρακτηριστικών των αποδεκτών από περιβαλλοντικής τεχνικής και οικονομικής άποψης.