Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην υποβοήθηση γεωργικών διαδικασιών, με την χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, της Τηλεπισκόπησης και των συστημάτων εντοπισμού θέσης, στον αγροτικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στη δυνατότητα των σπουδαστών να υπολογίζουν, αναλύουν και επεξεργάζονται χωρικά δεδομένα και μεθόδους, που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση προβλημάτων της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής και διαχείρισης εδαφικών πόρων.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας: 

 Αγροτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ιστορικά, αρχές, τάσεις, σύνδεση με γεωπληροφορική) 

 Υποβάθμιση κ ερημοποίηση εδαφών (έμφαση στο ρόλο των GIS και της Τηλεπισκόπησης , στον εντοπισμό και την παρακολούθηση τους, σε παγκόσμιο, υπερτοπικό και τοπικό επίπεδο) 

 Περιβαλλοντικοί δείκτες 

 Δείκτες Ξηρασίας 

 Εδαφική διάβρωση 

 Περιβαλλοντικό αποτύπωμα από γεωργικές εργασίες 

 Προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος/νερό) 

 Διαχείριση των εισροών στη γεωργία, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

 Πρόβλεψη παραγωγής (Γεωργικές στατιστικές και ο ρόλος της γεωπληροφορικής) 

 ΓΕΩ-Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Χώρο

 Διεπαφές χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στη Γεωργία 

 Αρχές και πρακτικές σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας γεωργικών πληροφοριακών συστημάτων 

 Πολυκριτηριακά Χωρικά Μοντέλα 

Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων: 

 Γεωργικές στατιστικές και ανάλυση δεδομένων 

 Υπολογισμός δεικτών ξηρασίας, διάβρωσης, ερημοποίησης 

 Μοντελοποίηση