Σκοπός  του μαθήματος είναι η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων υδρολογίας που πρέπει να διαθέτει ο/η απόφοιτος/η, για αυτοδύναμη, αλλά και ομαδική εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, για τη διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων, την προστασία περιβάλλοντος και την πρόληψη και διαχείριση κινδύνου πλημμυρών, μέσω του σχεδιασμού υδραυλικών έργων

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Ορισμός,  αντικείμενο  και  κλάδοι  της  υδρολογίας.  Υδρολογικές  μελέτες  και  υδραυλικά έργα,
 • Τεχνική υδρολογία και διαχείριση υδροσυστημάτων. Ιδιότητες νερού.
 • Υδρολογικός κύκλος και υδατικό ισοζύγιο. Οι χωρικές και χρονικές κλίμακες της υδρολογίας. 
 • Υδρολογικές μεταβλητές και μέθοδοι υδρολογίας
 • Υδρολογική πληροφορία. Συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση αξιοποίηση. Πιθανολογική ανάλυση υδρολογικής πληροφορίας.
 • Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, βροχόμετρα, δίκτυα σημειακών μετρήσεων, επιφανειακές μετρήσεις. Επεξεργασία σημειακής βροχομετρικής πληροφορίας
 • Επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών βροχοπτώσεων,  μέθοδοι.  Ανάλυση  ισχυρών βροχοπτώσεων όμβριες  καμπύλες, πιθανή μέγιστη κατακρήμνιση.
 • Μετεωρολογικό πλαίσιο, εξάτμιση, διαπνοή, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία, σχετική  υγρασία, ταχύτητα ανέμου, ατμοσφαιρική πίεση. Εκτίμηση της εξάτμισης και εξατμοδιαπνοής  με μεθόδους συνδυασμού
 • Υδατικό ισοζύγιο. Εξίσωση υδατικού ισοζυγίου απλής υδρολογικής λεκάνης και υδατικού  ισοζυγίου  λιμνών.
 • Κατακράτηση και διήθηση. Υπολογισμός διήθησης με εμπειρικές μεθόδους και προσεγγιστικές θεωρητικές σχέσεις
 • Επιφανειακή απορροή. Το υδατογράφημα πλημμυρικού επεισοδίου και οι συνιστώσεις του.
 • Λεκάνη απορροής. Υδροκρίτης και η χάραξή του.
 • Υδρομετρία. Μέθοδοι μέτρησης παροχής