Βασικές ιδιότητες ρευστών, βασικά στοιχεία μηχανικής ρευστών, στρωτή και τυρβώδης ροή, οριακό στρώμα. 

Μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς: Βασικές εξισώσεις υδραυλικής. Κατανομή ταχυτήτων ροής σε στρωτή και τυρβώδη ροή. Διατμητική τάση ορίου. Υδραυλικό φορτίο. Απώλειες φορτίου σε σωλήνες. Γραμμικές απώλειες. Διάγραμμα Moody. Τοπικές απώλειες ενέργειας (στενώσεις, διευρύνσεις, καμπύλες, γωνίες). Απώλειες ενέργειας σε αγωγούς μη κυκλικής διατομής. Γραμμή ενέργειας και πιεζομετρική γραμμή. Προσδιορισμός συντελεστή τριβής. Σύνδεση αγωγών σε σειρά και παράλληλα. Ισοδύναμοι αγωγοί. Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. Σημείο λειτουργίας δικτύου. Σπηλαίωση. 

Ροή σε ανοικτούς αγωγούς: Τύποι ροής με ελεύθερη επιφάνεια (μόνιμη – μη μόνιμη, ομοιόμορφη – ανομοιόμορφη). Αριθμός Froude. Ειδική ενέργεια. Κρίσιμο βάθος. Ειδική δύναμη. Εφαρμογές θεωρίας κρίσιμου βάθους (ομαλή ανύψωση πυθμένα, στένωση η διεύρυνση διατομής). Υδραυλικό άλμα. Θέση υδραυλικού άλματος. Ομοιόμορφη ροή. Ορισμοί και εξισώσεις. Ομοιόμορφη ροή σε σύνθετες διατομές. Βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή. Γενικά χαρακτηριστικά.