Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας:

 Χαρτογραφική πληροφορία

 Οπτικές μεταβλητές

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά και χαρτογραφική αναγραφή

 Ποσοτικά χαρακτηριστικά και ταξινόμηση

 Απόδοση θεματικών δεδομένων. Τα σύμβολα

 Είδη θεματικών χαρτών

 Αρχές επιλογής και γενίκευσης

 Η χρήση του χρώματος στους χάρτες

 Στατικοί, δυναμικοί και διαδραστικοί χάρτες

Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων:

 Επεξεργασία θεματικών δεδομένων και σύνδεση / συσχέτιση με γεωγραφικά

υπόβαθρα

 Χάρτης απεικόνισης ποσοτικών διαφοροποιήσεων με σημειακό συμβολισμό

 Χάρτης απεικόνισης ποιοτικών διαφοροποιήσεων με σημειακό συμβολισμό

 Χάρτης χωροπληθούς απεικόνισης

 Χάρτης απεικόνισης συσχετισμού χωρικών φαινομένων

 Χάρτης απεικόνισης ποιοτικών μεταβολών