Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να παίρνουν μέρος στη διοίκηση μιας επιχείρησης ένδυσης, οργανώνοντας αποτελεσματικά την εργασία της ομάδας που διοικούν.