Σκοπός

Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς: (α) να κατανοήσουν τις διαδικασίες προγραμματισμού κινητών συσκευών και να μελετήσουν τις πλατφόρμες ανάπτυξης, καθόσον υπάρχουν σημαντικές διαφορές με τον προγραμματισμό παραδοσιακών υπολογιστικών συστημάτων και (β) να αποκτήσουν εμπειρία σε συστήματα και τεχνολογίες κινητών συσκευών καθώς και ανάπτυξης σχετικών εφαρμογών, μέσω εργασιών (projects).

Περίγραμμα

 • Επισκόπηση διάφορων πλατφορμών κινητών συσκευών (iOS, Android, Windows Phone)
 • Εργαλεία ανάπτυξης της πλατφόρμας Android:
  • Android SDK, Emulator
  • Διεπαφές
  • ΙΟ, αποθήκευση, διαχείριση αρχείων, αποσφαλμάτωση
  • Υπηρεσίες Web, ήχου, εικόνας 
 • Επισκόπηση τεχνολογιών προγραμματισμού κινητών συσκευών (Objective-C, Flash)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για iPhone και iPad με χρήση Objective-C
 • Mελέτη αναπτυχθεισών εφαρμογών του Τμήματος («farm-manager», «αγρο-λογιστής»)
 • Οργάνωση και υλοποίηση project, με εξάσκηση των φοιτητών κατά ομάδες