Το μάθημα «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αναπτύξει τις έννοιες της επιχειρηματικότητας, του επιχειρηματία, και της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα, αλλά και τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην οικονομία και την κοινωνία. Παρουσιάζεται η στρατηγική της επιχείρησης με βάση την καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τα χαρακτηριστικά των Συστημάτων Καινοτομίας, αναφέρεται η Καινοτομία ως Διαδικασία Διαχείρισης  και αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα καινοτόμων επιχειρήσεων. Γίνεται ανάλυση της έννοιας των επιχειρηματικών συστάδων (clusters), παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ο  ρόλος της Καινοτομίας σε αυτές, καθώς επίσης και το πρως η διχαίριση της γνώσης από μια επιχείρηση μπορεί να επηρεάσει θετικά την επιχειρηματική της δράση. Παρουσιάζονται ωε μελέτες περιπτώσεων (case studies) συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρήσεων Ένδυσης στην Ελλάδα και γίνεται ειδική αναφορά στην έννοια της διαχείρισης και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Παρουσιάζονται επίσης, οι τύποι και τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας, οι τρόποι καινοτομίας και οι βασικές στρατηγικές καινοτομίας, γίνεται αναφορά στις νέες προκλήσεις, και παρουσιάζεται η Καινοτομία ως διαδικασία μάνατζμεντ και ως θεμελιώδης επιχειρηματική διαδικασία. Αναφέρονται παραδείγματα σχετικά με τις συνέπειες ελλιπούς κατανόησης της διαδικασίας της Καινοτομίας και δίνεται έμφαση στα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση μίας κουλτούρας που βασίζεται στα analytics, η οποία και  βελτιώνει την Καινοτομία, τόσο στον κλάδο της ένδυσης, αλλά και γενικότερα

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να  κατανοήσουν την έννοια της ανάλυσης της αγοράς με τη  χρήση διαφόρων εργαλείων (Ανάλυση SWOT, ανάλυση PEST, ανταγωνιστική ανάλυση), και θα μάθουν να επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν επιχειρηματικές ιδέες στον τομέα της ένδυσης με τη χρήση του καμβά επιχειρηματικού σχεδίου, αλλά και μαθαίνοντας τα  βασικά στάδια του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).

Το μάθημα θα αξιολογηθεί από την εξέταση και τη γραπτή εργασία εξαμήνου, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάλυση και παρουσίαση μιας νέας καινοτόμας επιχείρησης ένδυσης με τη χρήση του καμβά επιχειρηματικού σχεδίου.