Στόχος του μαθήματος είναι αρχικά η απόκτηση βασικών γνώσεων για τα οικολογικά συστήματα, τα οικοσυστήματα και τη ροή ενέργειας. Ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν τα οικοσυστήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, ενώ θα γίνουν και συγκρίσεις με οικοσυστήματα σε άλλες περιοχές του πλανήτη με διαφορετικά κλίματα και φυσικά χαρακτηριστικά.

Πρόσθετα στόχος του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές αρχές της οικολογίας, της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της πράσινης ανάπτυξης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των περιβαλλοντικών προβλημάτων, του αστικού πράσινου, των ελεύθερων χώρων στο αστικό περιβάλλον, της οικολογίας στον χωροταξικό-αστικό σχεδιασμό και της διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Στη συνέχεια θα γίνει σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου της οικολογίας και αειφόρου ανάπτυξης με το αντικείμενο σπουδών της Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. Ειδικότερα θα δοθεί έμφαση στην χαρτογραφική αναγνώριση οικοτόπων, προστατευόμενων περιοχών, ρυπάνσεων και σε δεύτερο χρόνο θα προταθούν κατάλληλες μεθοδολογίες για διορθωτικές παρεμβάσεις. Τέλος θα αναλυθούν φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και θα προταθούν μέθοδοι έγκαιρης προειδοποίησης, προσομοίωσης φαινομένων και τρόπων ανάσχεσης τους (μέθοδοι μηχανικής μάθησης κ.λπ.).