Μελέτη χάραξης οδικού άξονα στα επίπεδα: ΧΥ (οριζοντιογραφία), ΧΖ (μηκοτομή), (κατά πλάτος τομές), τηρώντας τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές οδηγίες ΟΜΟΕ, για ασφαλή και λειτουργικό σχεδιασμό της γεωμετρίας των οδών.