Η διοικητική, τεχνική και νομική διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται η υλοποίηση της πολεοδομικής μελέτης και αποδίδονται σε κάθε ιδιοκτήτη άρτιο/α και οικοδομήσιμο/α οικόπεδο/α.

Πολεοδομικά εργαλεία η εισφορά σε γη για την απόκτηση των ΚΧ