Στόχοι του Μαθήματος: Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις ιδιότητες των υλικών οι οποίες είναι σημαντικές στις εφαρμογές των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας: Μηχανικές ιδιότητες, οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες, υλικά κατάλληλα για αποθήκευση Υδρογόνου, γνώσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υλικών.

Περιεχόμενα του Μαθήματος: Κατάταξη των Υλικών, ατομικοί δεσμοί, κρυσταλλικές δομές, διάχυση. Μηχανικές ιδιότητες: τάσεις, δοκιμή εφελκυσμού, σκληρομέτρηση. Διαγράμματα ισορροπίας φάσεων, σύστημα Fe-C. Μαρτενσιτικός μετασχηματισμός. Εμπορικά διαθέσιμα μεταλλικά υλικά: χάλυβες, χυτοσίδηροι, κράματα χαλκού, κράματα αλουμινίου. Σύνθετα υλικά. Εισαγωγή στους ημιαγωγούς, φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Εισαγωγή στην αποθήκευση Υδρογόνου.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

α. Αργύρης Βατάλης, Επιστήμη & Τεχνολογία υλικών, Εκδόσεις Ζήτη.

β. Ιωάννης Χρυσουλάκης, Δημήτριος Παντέλης, Επιστήμη και Τεχνολογία των Μεταλλικών Υλικών, Εκδόσεις: Παπασωτηρίου.

γ. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Μεταλλογνωσία, Εκδόσεις: Τζιόλα.

δ. ASM Handbook / prepared under the direction of the ASM International Handbook Committee, Δημοσίευση/Διάθεση: Metals Park, Ohio :ASM International, 1985 - στα Αγγλικά.

ε. Materials processes : a short introduction / I. Minkoff, Δημοσίευση/Διάθεση: Berlin :New York :Springer-Verlag, 1992, Γλώσσα κειμένου: Αγγλική.

στ. D. R. Askeland & P. P. Phulé, “The Science & Engineering of Materials”,  Thomson, Fifth Edition 2006, ISBN 0-534-55396-6.

 ζ. M. F. Ashby, H. Shercliff & D. Cebon, “Materials: Engineering, Processing and Design”, Butterworth-Heinemann, First Edition 2007, ISBN 978-0-7506-8391-3.

η. K. Seeger, “Semiconductor Physics: An introduction”, Springer-Verlag, Ninth Edition 2004, ISBN 3-540-21957-9.