Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εξοικειωθούν με τις έννοιες, τις τεχνικές και τα εργαλεία των Βάσεων Δεδομένων, καθώς και να εξασκηθούν σε πραγματικά προβλήματα. Ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι: (α) εκμάθηση των θεμελιωδών στοιχείων των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων και Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS), (β) σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων σύμφωνα με την ανάλυση αναγκών της κάθε συγκεκριμένης εφαρμογής, (γ) υλοποίηση της σχεδίασης σε Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων (RDBMS), (δ) Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων με τη γλώσσα SQL και (ε) εκμάθηση της συνδεσιμότητας εφαρμογών με Βάσεις Δεδομένων

Περίγραμμα

  • Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Αρχεία vs DBMS, Πλεονεκτήματα ενός DBMS, Ερωτήματα σε ένα DBMS, Δομή ενός DBMS)

  • Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων (Οντότητες, Χαρακτηριστικά, Συσχετίσεις – Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων (ER) – Σχεδίαση Εννοιακού Μοντέλου με το Μοντέλο ER)

  • Το Σχεσιακό Μοντέλο (Δημιουργία και τροποποίηση Σχέσεων με SQL,Περιορισμοί ακεραιότητας, Ερωτήματα για Σχεσιακά Δεδομένα, Σχεδίαση Λογικού Μοντέλου: ER to Relational, Κανονικοποίηση)

  • Σχεσιακή Άλγεβρα (Επιλογή και Προβολή, Λειτουργίες Συνόλων, Συζεύξεις)

  • Η γλώσσα Ερωτημάτων SQL (Ερωτήματα SQL, Εμφωλευμένα Ερωτήματα, Συναθροιστικές λειτουργίες, Περιορισμοί ακεραιότητας, Σκανδάλες)

  • Ανάπτυξη Εφαρμογών ΒΔ (Ενσωματωμένη SQL, Δυναμική SQL, Αποθηκευμένες Διαδικασίες, Συνδεσιμότητα Προγραμμάτων με ΒΔ)

  • Αποθήκευση και Ευρετηριοποίηση (Δίσκοι και Αρχεία, Ευρετηριοποίηση δενδροειδούς δομής, Ευρετηριοποίηση βασισμένη σε Πίνακες Κατακερματισμού)

  • Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων

  • Διαχείριση Συναλλαγών (Έλεγχος ταυτοχρονισμού, Ανάκτηση από κατάρρευση

  • Ασφάλεια