Εισαγωγή. Γένεση και χαρακτηριστικά των μετακινήσεων. Σύστημα Χερσαίων Μεταφορών. Μεγέθη κυκλοφοριακής ροής. Κυκλοφοριακός φόρτος και ρυθμός ροής. Ταχύτητα. Πυκνότητα και κατάληψη. Χρονικός και χωρικός διαχωρισμός. Διάγραμμα χρόνου-απόστασης. Θεμελιώδης σχέση κυκλοφοριακής ροής. Θεμελιώδη διαγράμματα κυκλοφοριακής ροής. Πρότυπα και στατιστικές κατανομές κυκλοφοριακής ροής. Κυκλοφοριακή ικανότητα. Στάθμη εξυπηρέτησης. Διακοπτόμενη και μη ροή. Ρυθμός ροής εξυπηρέτησης. Δείκτες συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης. Ζήτηση και φόρτος. Παράγοντες που  επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα και τη στάθμη εξυπηρέτησης. Βασικές συνθήκες. Εφαρμογές κυκλοφοριακής ικανότητας. Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου. Διατομές. Αστικές οδοί, κατηγορίες αστικών οδών, ταχύτητες, στάθμες και φόρτοι εξυπηρέτησης. Υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας: Μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι. Υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας: Υπεραστικές οδοί δυο λωρίδων κυκλοφορίας. Υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας: Υπεραστικές οδοί τεσσάρων ή περισσότερων λωρίδων κυκλοφορίας. Υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας: Βασικά τμήματα ελεύθερων λεωφόρων. Υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας: Περιοχές πλέξεων σε ελεύθερες λεωφόρους. Υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας: Ράμπες εισόδου-εξόδου σε ελεύθερες λεωφόρους. Σηματοδότηση. Προϋποθέσεις σηματοδότησης. Μελέτη σηματοδότησης. Σηματοδότηση μεμονωμένου κόμβου. Συντονισμένη σηματοδότηση αρτηρίας και δικτύου οδών. Μέθοδοι μέτρησης κυκλοφοριακών μεγεθών. Τεχνολογίες μέτρησης. Διαδικασίες μέτρησης μακροσκοπικών κυκλοφοριακών μεγεθών. Οδική ασφάλεια. Στάθμευση. Βιώσιμη κινητικότητα.